Полезни връзки
30-05-2017

Склад Pro Нова версия от 18.10.2021

3.07.063
1. Добавени са нови Графични справки:
- Анализ по обекти
- Анализ по потребители
- Анализ по групи стоки
- Разпределение на продажби във времето
- ДДС и Обороти
- ДДС Баланс
- Последни 10 операции (Стойност)
- Последни 10 операции (кол.)
- Налично к-во
- Топ 10 на стоки
- Оборот
2. Оптимизация на голяма част от справките:
- Групирани продажби по стоки : филтър по каталог
- Наличност към дата с продажна и доставна цена : филтър вид справка (стандартна и със знак) и филтър по количество
- Баланс на стоки по дни : филтър тип на стока
- Стоки по обекти : филтър тип на стока
- Наличност по местоположение : филтър тип на стока
- Наличност в начален и краен период: филтър тип на стока
- Фактурирани и нефактурирани количества на стоки : филтър тип на стока
- Оборотна ведомост : филтър вид на стока
- Оборотна ведомост по продажни цени : филтър вид на стока
- Справки - Движение на стоки : филтър вид на стока
- Нова справка в Мениджър справки - Продажби по суми за четири периода
- Нова справка в Мениджър справки - Справка за Microinvest Control Pro
- Нова справка в Мениджър справки - Справки А и Б - видима е само при страна Русия
3. Оптимизация на експорта към Одиторски файл
4. Оптимизация при определяне на типовете плащания при зареждане на последен тип
5. Оптимизация при преизчисляване на доставната цена в рецепти
6. Оптимизация при редакция на рецепти
7. Оптимизация при преминаване между ценовите правила със стрелки
8. Оптимизация при получаване на постоянна забележка за операция Ревизия
9. Оптимизация в прозореца за фактуриране и отметка за издаване на касов бон
10. Оптимизация при връзка към базата данни - съобщение при липса на връзката
11. Оптимизация при създаване на нов обект и празни стойност в доставна цена на стоки
12. Оптимизация при създаване на нова база с номенклатури : таймаут е увеличен на 30 минути
13. Оптимизация при групиране по забележка и партида в операция производство
14. Оптимизация на заявката за извличане на данни при база данни MS Access в прозореца за разплащания
15. Оптимизация на функцията за оптимизирано преизчисляване на количествата в склада при MySQL
16. Оптимизация при преизчисляване на количествата в склада – без стоки от тип „Услуга“
17. Оптимизация при добавяне на стоки и получаване на постоянна забележка
18. Добавена нова операция по OSS - Разширено Кредитно известие
19. Добавена нова операция по OSS - Разширено Сторно
20. Добавена е проверка на невалидни стойности в операцията Директно производство
21. Добавена е възможност за търсене на партньори по IBAN
22. Добавена е смяна на фокуса при плащане в Търговски Екран
23. Добавен е нов функционал за импорт на банковите плащания
24. Добавен е нов Encoding Georgia
25. Актуализация на връзката с MS Excel (xlsgen) към 4.9.0.14
26. Добавен е нов език Азербайджански
27. Актуализация на DeviceManager.dll
28. Добавена е възможност за идентификация на стока с каталог при импорт на операции от Excel
29. Корекция на 80 мм фактура - разменени ДДС номера
30. Корекция при грешка за затваряне на информационния прозорец със скрит стартов помощен панел
31. Корекция на грешка при сортиране в прозореца за избор на стоки, партньори
32. Корекция при смяна на датата при редакция на документа - да не се добавя час
33. Добавено е прилагането на права на достъп за AxisCloud
34. Добавена е възможност за групиране при печат при издаване на фактури - Румъния
35. Корекция на формулата за изчисляване на ДДС при акцизни стоки - Русия, Казахстан, Украйна
36. Добавена е поддръжка на маркираните стоки - Украйна
37. Добавена е поддръжка на маркираните стоки (мляко) - Русия
38. Опцията Маркирана стока да е видима за Украйна
39. Добавени са два нови Crystal документи (УПД) - Русия