Полезни връзки
07-12-2016

ТРЗ Pro - нова версия от 19.01.2022

2.00.043
Годишна версия, в която са актуализирани всички формули за 2022 година!

• Добавени са нови кодове по НКПД в сила от 01.01.2022 и са променени наименования на групи, спрямо заповед от 10.12.2021. Лични картони → Данни за назначение;
• Актуализиран е календар за 2023 година с всички почивни дни и официални празници;
• Нова справка - Данъчно облагане на доходи от трудови правоотношения. Справката се генерира автоматично след експорт на файл от меню Операции→Експорт на данни по чл. 73→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ – ТД. Справката е подходяща за проверка на преизчисления облагаем доход, удръжки за осигуровки, данъчни облекчения и резултат, преди да бъдат подадени с XML файла в портала на НАП;
• Добавен е експорт в Excel на справката Данъчно облагане на доходи от трудови правоотношения - Меню Операции→Експорт на данни по чл. 73→Експорт на данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - ТД;
• Добавенa е възможност за изпращане на фишове по E-mail само с регистрация в онлайн услугите на Microinvest Sendera. Без да се изисква настройка на собствен SMTP Сървър - Меню Онлайн услуги→Профил;
• Добавен е шаблон за автоматичното изпращане на фишове по E-mail - Меню Онлайн услуги→Настройки;
• Оптимизация при печат на служебна бележка за данък по чл. 45 ал. 1 от ЗДДФЛ - данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Оптимизация при печат на справка по чл. 73 ал. 6 - данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Оптимизация при експорт на справка по чл. 73 ал. 6 - данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ автоматично се ограничава до размера на годишната данъчна основа по чл. 49 ал. 1 от ЗДДФЛ;
• Добавена е променлива - Извънредни часове по СИРВ по график - При наличие на стойност в тази променлива програмата НЕ изчислява сама извънредните часове за месеца;
• Добавен нов експорт на осигуровки към Прокредит Банк - Меню Операции→Експорт на данни за осигуровки;
• Оптимизиран експорт на заплати към ЦКБ Онлайн - Меню Операции→Експорт на данни за заплата/аванс;
• Оптимизация на всички бланкови документи съдържащи информация за адрес, като освен град е добавено и съкращение за село гр./с.;
• Оптимизация в дървовидната структура на бланковите документи - Личен картон Бланкови→документи;
• Оптимизирана е справка Рекапитулация, в секция общо удръжки, когато данъкът за възстановяване за периода е по-голям от данъка за внасяне;
• Актуализирана формула в т. 17 на декларация Образец 1, за лица без здравно осигуряване;
• Актуализиран системен компонент необходим при импорт от Excel на лични картони;
• Оптимизирана формула за данък по ЗДДФЛ в случаи с отрицателен резултат на данък за внасяне. Операции→Експорт на осигуровки;
• Оптимизация на данък по ЗДДФЛ в автоматично генерирани платежни документи в меню Операции→Платежни документи;
• Добавени са пояснителни текстове и са групирани функции в онлайн услугите на Microinvest - Меню Онлайн услуги→Профил;
• Оптимизация при Преглед на фиш в Личен картон→Данни за заплата - бутонът е неактивен за изтрити назначения.