Полезни връзки
14-12-2016

Делта про- нова версия от 02.08.2021

1.01.072
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., в сила от 01.07.2021г., с които се въвеждат нови правила относно разширяване на обхвата Обслужването на едно гише (One-Stop Shop/OSS), във версия 1.01.072 са направени следните промени: