Полезни връзки
25-09-2017

Invoice Pro Нова версия от 08.09.2021

3.00.010
• Добавена е нова функционалност за импорт на документи без номер от меню Операции → Онлайн услуги → Импорт на документ при включена настройка Документ без номер и задени критерии във филтъра;
*За да бъде записан е необходимо всеки документ да бъде отворен за редакция и натиснат бутон Запис в прозореца за редакция. При отваряне на документа автоматично се попълва следващият свободен номер от активната номерация в меню Други → Настройки → таб Номерация на документи;
• Добавена е нова функционалност при импорт на документи без номер – автоматичен запис при нов партньор в номенклатурата от партньори;
• Добавени са предупредителни съобщения при импорт на документи без номер и разминаване на данните в общо ДДС и обща стойност със стойностите вписани в импортния файл;
• Добавена е нова функционалност за експорт на документи с режим OSS, меню Операции → Експорт към счетоводство → TXT. Настройката е активна при включен режим OSS;
3.00.009
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., в сила от 01.07.2021г., с които се въвеждат нови правила относно разширяване на обхвата Обслужването на едно гише (One-Stop Shop/OSS), във версия 3.00.009 са направени следните ключови промени: