Полезни връзки
27-12-2016

Семинар на НАП - НАРЕДБА Н-18

 Тук можете да гледате частта от годишния семинара на НАП "Данъци и осигуряване 2019", проведен на 14.12.2018 г., в която е разгледана официално темата: „Изисквания към бизнеса на Наредба H-18“ с лектори Катя Гущерска и Веселин Трифонов:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20115&v=NX5C-1bm7Gk.

 

Изисквания към търговците, които използват СУПТО

Търговците могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на НАП, като софтуерът задължително управлява всички фискални устройства в този обект. НАП ще поддържа списък с одобрените софтуери. Списъкът ще бъде публикуван на официалната страница на НАП.

 -В срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект търговците подават информация до НАП по електронен път.

 -Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава – членка на Европейския съюз.

-При извършване на проверка в търговски обект търговците са длъжни по искане на НАП незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер – сървъри, работни станции, ФУ и други В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.

 -Когато софтуерът е инсталиран на компютри на търговеца (собствени или наети) и при поискване от НАП в хода на извършване на проверката в търговския обект, търговецът е длъжен незабавно да осигури:

1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.
 

Когато софтуерът се ползва като облачна услуга, предоставена от производител/разпространител, и при поискване от НАП в хода на извършване на проверка в търговския обект, търговецът е длъжен незабавно да осигури:

1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;
3. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, в случай че се използва локална база данни.
 
Търговците са длъжни да въвеждат имената за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, присвоената роля/роли и периода на активност за всяка от присвоените роли.
Търговците са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението и в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение ( период на съхранение на архивните копия 7 години).
Ако търговецът изгуби (изтрие) информация за извършваните продажби чрез СУПТО, търпи санкция съгласно ДОПК .